Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Lasy położone w północnej i północno-zachodniej części Nadleśnictwa charakteryzują dość dużą odpornością na działanie czynników szkodotwórczych. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk oraz duże zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe drzewostanów. Znacznie bardziej podatne na działanie czynników biotycznych i abiotycznych są pozostałe drzewostany Nadleśnictwa.

Ochrona lasu

W Nadleśnictwie Złocieniec zagrożenie ze strony tych czynników zależy głównie od:

- dużego udziału drzewostanów na gruntach porolnych (61,3% - powierzchni gruntów zalesionych),

- występowanie monokultur gatunków iglastych,

- warunków meteorologicznych,

- stanów zwierzyny płowej.

 

Ochrona przeciwpożarowa

Pod względem możliwości pojawienia się zarzewia ognia, Nadleśnictwo Złocieniec należy do średnio zagrożonych. Do głównych czynników sprzyjających powstaniu i rozwojowi pożarów zaliczyć należy:

• atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną terenów leśnych,

• występujące okresy suszy,

• duży udział siedlisk borowych,

• intensywną penetrację obszarów leśnych w celu zbioru runa leśnego,

• rzeki i jeziora penetrowane przez wędkarzy,

• duży ruch pojazdów na drogach udostępnionych do ruchu,

• celowe podpalenia,

• występowanie nieuprawianych pól, pastwisk i łąk, zwłaszcza na styku z lasem, w enklawach i półenklawach,

• bliskość osad i wsi oraz zawiła granica polno-leśna,

• obecność dwóch linii kolejowych,

• bezpośrednią styczność z obiektami wojskowymi.

Czynnikami osłabiającymi zagrożenie pożarowe są występujące na terenie Nadleśnictwa naturalne przeszkody wodne: jeziora, stawy i rzeki, oraz wzrost udziału gatunków liściastych (przebudowa drzewostanów).

Główny punkt łączności alarmowej mieści się w siedzibie Nadleśnictwa. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się wieża obserwacyjna – żelbetonowa (leśnictwo Wierzchowo) oraz maszt z kamerą TV przy siedzibie Nadleśnictwa (leśnictwo Darskowo) . Do zadań wykonywanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą m. in.:

• mineralizacja pasów przeciwpożarowych (ok. 17 km rocznie),

• porządkowanie terenów wzdłuż szlaków komunikacyjnych (ok. 20 ha rocznie).