Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Złocieniec prowadzona jest w oparciuo Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
i rybackiej.

 

Celem łowiectwa jest:

  1. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
  3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
  4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Złocieniec  prowadzona jest w  Ośrodku Hodowli Zwierzyny  na terenie  obwodu łowieckiego nr 180 wyłączonego z wydzierżawienia o łącznej powierzchni 5121,31 ha.

Gospodarka łowiecka również prowadzona jest na terenie Nadleśnictwa przez Koła Łowieckie , które dzierżawią 5 obwodów łowieckich.

Najważniejszymi celami gospodarki łowieckiej prowadzonej w Nadleśnictwie Złocieniec jest :

  1. prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
  2. odtwarzanie populacji ginących  gatunków zwierząt,
  3. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  4. prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa,
  5. kultywowania tradycji oraz  kultury i etyki  łowieckiej.