Ochrona lasu

Lasy położone w północnej i północno-zachodniej części Nadleśnictwa charakteryzują dość dużą odpornością na działanie czynników szkodotwórczych. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk oraz duże zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe drzewostanów. Znacznie bardziej podatne na działanie czynników biotycznych i abiotycznych są pozostałe drzewostany Nadleśnictwa.

Użytkowanie lasu

Lasy Nadleśnictwa Złocieniec udostępniane są ludności do zbioru płodów runa leśnego. Do najchętniej zbieranych należą grzyby, takie jak kurki, podgrzybki, kozaki, borowiki czy maślaki. Do innych chętnie zbieranych płodów runa leśnego należą owoce borówki czernicy (jagody), jeżyny, maliny, czy orzechy laskowe.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Złocieniec prowadzona jest w oparciuo Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.

Ochrona przyrody

Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.