Rezerwaty przyrody

Najciekawsze przyrodniczo fragmenty Nadleśnictwa leżą w jego północnej części. Na terenie Nadleśnictwa Złocieniec znajduje się Rezerwat florystyczny "Jezioro Czarnówek" oraz Rezerwat torfowiskowy "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały".

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Złocieniec występuje 25 pomników przyrody (21 drzew oraz 4 głazy narzutowe).

Użytki ekologiczne

Z dniem 18 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego została opublikowana uchwała Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego oraz pomników przyrody na terenie gruntów Nadleśnictwa Złocieniec.