Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Złocieniec występuje 25 pomników przyrody (21 drzew oraz 4 głazy narzutowe).

     Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody przez pojęcie pomnik przyrody należy rozumieć: „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, szczególnie: okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy."