Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Złocieniec:

PLB320019 "Ostoja Drawska"

      Obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego, z ponad 50 jeziorami (6% pow. terenu) i licznymi lasami (ok. 45% terenu). Pozostała część jest głównie użytkowana rolniczo.

     Ostoja Drawska stanowi niezwykle urozmaiconą mozaikę siedlisk przyrodniczych ze względu na tworzące je elementy przyrody: rzeźbę terenu, wód, świata fauny i flory. Ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia rzeźba jest bogata świadczące o działalności lądolodu formy takie jak: wały moreny czołowej, ozy, kemy, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Najgłębszym jeziorem Ostoi jest Drawsko o głębokości 79,7 m, drugie co do głębokości jezioro w Polsce. Największymi powierzchniowo jeziorami Ostoi są: Drawsko (pow. 1872 ha), Lubie ( pow. 1487,5 ha), Siecino ( pow. 743 ha), Żerdno, Komorze i Wilczkowo.

    Obszar OSO „Ostoja Drawska" obejmuje prawie cały teren Nadleśnictwa Złocieniec, z wyjątkiem dwóch fragmentów położonych na południe od szosy Żabinek – Sienica oraz na zachód od linii między miejscowościami Mielenko Drawskie – Zagórki –Zarańsko – Rydzewo.
W zasięgu Nadleśnictwa obszar zajmuje 30386,16 ha, czyli 19,7% ogólnej powierzchni OSO. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują łącznie 12504,15ha.

PLH320039  "Jeziora Czaplineckie"

     Obszar o powierzchni 31949,30 ha, obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Drawskiego. Na terenie ostoi zlokalizowanych jest 47 jezior (zajmujących ok. 10% pow. terenu), reprezentujących większość wyróżnianych w Polsce typów jezior. Lasy pokrywają ponad 35% terenu. Spośród nich ponad połowę stanowią tzw. lasy ochronne. Blisko 50% obszaru ostoi jest uŜytkowana rolniczo.
     Na terenie obszaru szczególnie istotna jest dolina Drawy, odgrywająca bardzo ważną rolę łącznika między obszarami koncentracji cennej flory w urozmaiconym krajobrazie polodowcowym. Osobliwością obszaru są dobrze zachowane jeziora lobeliowe. Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą również torfowiska, szczególnie wysokie, występujące na wododziałach oraz torfowiska przejściowe.
      W zasięgu Nadleśnictwa Złocieniec obszar siedliskowy „Jeziora Czaplineckie" zajmuje 2859,03 ha, czyli 8,9% ogólnej powierzchni SOO. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują łącznie 1476,65 ha. Obszar obejmuje kompleks leśny na północ od miejscowości Złocieniec.

PLH320023 "Jezioro Lubie i Dolina Drawy"

       Obszar o powierzchni 15046,70 ha, obejmuje jedno z największych i najgłębszych jezior Pojezierza Drawskiego, przez które przepływa Drawa, oraz odcinek doliny Drawy i Starej Drawy poniżej jeziora, wraz z przyległymi łąkami i lasami, aż po jezioro Grażyna koło Drawna. W granicach obszaru znajdują się także: fragment doliny Studzienicy, z bardzo dobrze rozwiniętymi zjawiskami źródliskowymi oraz najlepiej w regionie wykształconymi płatami grądów, fragmenty Puszczy Drawskiej z rozproszonymi torfowiskami mszarnymi i jeziorkami dystroficznymi, a także płaty rozległych wrzosowisk na poligonie drawskim.
      W zasięgu Nadleśnictwa Złocieniec SOO „Jezioro Lubie i Dolina Drawy" zajmuje 1168,51 ha, czyli 7,8% ogólnej powierzchni SOO. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują łącznie 437,36 ha. Teren ten zlokalizowany jest wzdłuż północnego brzegu jeziora Lubie oraz na południe od miejscowości Sienica.