Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Cele i zasady trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Złocieniec obowiązującego w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2019r. (zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DL-lpn-611-36/15754/11/JŁ):

• zwiększenie zasobów leśnych poprzez planowanie pozyskania drewna w zależności od przyrostu miąższości i poprzez planowanie dodatkowych zalesień,

• zwiększenie odporności ekosystemów leśnych poprzez popieranie różnorodności genowej, gatunkowej i strukturalnej, wykorzystywanie procesów naturalnych i dostosowywanie gatunków do warunków siedliskowych,

• zapewnienie odpowiedniego poziomu pozyskania produktów leśnych, tak w okresie bieżącym, jak i w przyszłości, przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko,

• popieranie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych przez preferowanie odnowień naturalnych, wprowadzanie gatunków rodzimych, ochronę cennych biotopów,

• zachowanie funkcji ochronnych lasów,

• utrzymanie innych funkcji społeczno-ekonomicznych.